ADA-2000-19 (Østfold og Follo krets mfl.)

Advokaten hadde fått i oppdrag av enearving å bistå med skifte av dødsbo. Boets midler ble innbetalt til advokatens klientkonto, og advokaten skulle bl.a. sørge for dekning av begravelsesutgifter og oppgjør til legatarer. Klienten ba om at et beløp av de arvede midler ble utbetalt som forskudd. Advokaten motsatte seg dette, bl.a. under henvisning til at det ikke var vanlig å utbetale «forskudd» før boet var sluttet. Det ble ansett for å være i strid med god advokatskikk at advokaten nektet å respektere klientens pålegg om utbetaling av klientmidler. Uttalt at penger på klientkonto er klientens og at advokater ikke har noe med å holde slike midler tilbake utover en viss tilbakeholdsrett på grunn av opparbeidet salær eller eventuelle spesielle forhold. I dette tilfelle forelå det også omstendigheter som tydet på at advokatens klientkonto ikke var i orden.