ADA-2008-D155 (Disiplinærnemnden)

En kvinne engasjerte innklagede til å bistå to av hennes barnebarn som hadde mistet sin far i en trafikkulykke med å kreve erstatning for tap av forsørger. Saken endte med at forsikringsselskapet utbetalte en samlet erstatning til barna på kr 125.000,-. Advokaten overførte summen til barnas bestemor sin konto hvoretter han motregnet salærkravet i erstatningssummen. Disiplinærnemnden kom til samme resultat som utvalget idet det ble funnet at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1 ved å påta seg et oppdrag fra andre enn direkte fra klienten, som i dette tilfelle var barna ved deres verger. Videre ble Reglenes pkt. 3.1.2 ansett som overtrådt i det advokaten ikke hadde underrettet barna om sakens gang og utbetalingen av erstatningen. Dessuten var det i strid med pkt 3.5 at erstatningsbeløpet ble overført til barnas bestemor da det isteden skulle vært overført til vergene, eller overformynderiet. Advokaten hadde også opptrådt i strid med pkt. 3.5 ved å avregne sitt salær i erstatningen til barna uten at alminnelig motregningsrett forelå. For disse overtredelsene ble advokaten meddelt kritikk.