ADA-2009-D90 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto i behandlingen av et dødsbo. Klager mente at det forelå flere mangler ved advokatens utførelse av oppdraget. Disiplinærnemnden kom til et noe annet resultat enn utvalget, og mente at advokatens opptreden og utførelse av oppdraget var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om at en advokat i sitt virke skal opptre saklig og korrekt, punkt 3.1.2 om at en advokat skal ivareta klientens interesser rask, samvittighetsfullt og påpasselig og holde klienten underrettet om sakens gang, samt punkt 3.5 om behandling av klientmidler. Ettersom saken omhandlet ansvar for klientmidler fant nemnden det riktig å reagere med en irettesettelse overfor advokaten.