ADA-1997-D16 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke opplyst sin klient om muligheten for offentlig rettshjelp og hadde heller ikke undersøkt dette nærmere. Da klienten anmodet advokaten om å søke fri rettshjelp, unnlot advokaten å gjøre dette da inntekts- og formuesgrensen for fri rettshjelp var overskredet. Uttalt at advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk ved ikke å søke om fri rettshjelp da klienten anmodet om dette. Det ble vist til at fylkesmannen i henhold til rettshjelploven i slike tilfelle har en skjønnsmessig adgang til å innvilge fri rettshjelp. Advokaten hadde heller ikke søkt fritt rettsråd for bistand i forbindelse med en skiftesak, og Disiplinærnemnden kom til at advokaten ikke kunne kreve noe salær for bistand i forbindelse med denne saken utover det som ville ha vært egenandelen hvis fritt rettsråd hadde blitt innvilget.