ADA-1997-D84 (Disiplinærnemnden)

Fri sakførsel ble først avslått og senere innvilget etter endt sak og etter at salær var betalt. Det forelå ikke opplysninger som tydet på at klienten hadde hatt innsigelser mot advokatens salærberegning. Advokaten var ikke forpliktet til å tilbakebetale differansen. Vist til avgjørelsen i Rt. 1984 s. 1469.