ADA-1998-11 (Møre og Romsdal krets mfl.)

Når advokaten ser at det faktiske timetallet i en stykkprissak vil overstige det dobbelte, plikter han å søke utvidet rettsråd etter stykkprisforskriften. Hvis søknaden ikke innvilges eller det er klart at klienten ikke lenger fyller vilkårene for fri rettshjelp, kan advokaten ta seg betalt av klienten for det antall timer som overstiger det dobbelte av grunnlaget for stykkprissatsen. Dette forutsetter imidlertid at advokaten har tatt opp spørsmålet med klienten og denne har sagt seg villig til å betale tilleggssalæret. Nødvendig informasjon om dette var ikke gitt av advokaten, og advokaten hadde ikke krav på noe tilleggssalær.