ADA-2001-5 (Møre og Romsdal krets mfl.)

Advokaten hadde krevd salær for den tid som gikk utover de timer fritt rettsråd som fylkesmannen hadde bevilget. Advokatens tilleggssalær var beregnet etter en høyere timesats enn den som gjaldt for fritt rettsråd. Utvalget uttalte at når rettshjelpbevilgningen er begrenset til et bestemt timeantall, har advokaten anledning til å kreve tilleggssalær fra klienten under forutsetning av at advokaten uttrykkelig har tatt forbehold om å kreve dette overfor klienten. Utvalget kom til at det forelå et slikt tilstrekkelig forbehold fra advokatens side, og advokaten ble ansett berettiget til tilleggssalær. Når det gjaldt tilleggssalæret, var advokaten ikke bundet av timesatsen for fri rettshjelp, og salærets størrelse måtte vurderes i forhold til vanlige normer for salærberegning. I dette tilfelle fant utvalget at salæret var rimelig i forhold til disse normene.