ADA-2002-D98 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto i forbindelse med krav om erstatning etter personskade. Som følge av at forsikringsselskapet ikke erkjente ansvar, søkte advokaten om etterbevilgning av fritt rettsråd for arbeid som var utført forut for stevningen og fikk etterbevilget fritt rettsråd med 7 timer. Advokaten krevde at klienten skulle betale for arbeid utført forut for stevningen utover det som ble dekket av etterbevilgningen av fritt rettsråd. Disiplinærnemnden uttalte under henvisning til Rt. 1984 s. 1469 at rettshjelploven § 3 annet ledd ikke får anvendelse for det tilfelle at det er gitt etterbevilgning til fri rettshjelp for timetall som er lavere enn det som allerede var påløpt da bevilgningen ble gitt. Advokaten ble likevel ikke ansett berettiget til å kreve et salær utover det som var dekket av bevilgningen, da han ikke hadde overholdt sin informasjonsplikt etter de advokatetiske regler og rettshjelploven § 2. Det var heller ikke innhentet samtykke fra klienten om at salær utover bevilget fritt rettsråd kunne kreves dekket av klienten. Advokaten ble ikke hørt med at han gikk ut fra at forsikringsselskapet ville dekke utgiftene til juridisk bistand. Uttalt at det må være advokatens plikt å sørge for at forsikringsselskapet påtar seg forpliktelsen til å dekke utgifter til juridisk bistand på en slik måte at dette senere ikke kan frafalles og at det umiddelbart bør søkes om fritt rettsråd hvis slik bekreftelse ikke blir gitt. Klienten fikk også innvilget fri sakførsel for herredsrettens behandling av saken. Herredsretten reduserte imidlertid advokatens salærkrav idet retten satte ned timeantallet fra det oppgitte 96 til 70 timer. Advokaten var ikke berettiget til salær utover det salær som herredsretten fastsatte, jfr. rettshjelploven § 3 annet ledd. Herredsretten godtok heller ikke at utgifter til en reise i anledning saken som advokatens fullmektig foretok forut for hovedforhandlingen, ble dekket av det offentlige. Advokaten kunne ikke kreve disse utgiftene dekket av klienten da det ikke kunne ses godtgjort at klienten hadde akseptert å dekke utgiftene utenom den fri sakførsel han var innvilget.