ADA-2009-27 (Møre og Romsdal og Trøndelag kretser)

Advokaten bisto klager med en sak mot et selskap. Klager gjorde blant annet gjeldende at advokaten ikke hadde utført et tilfredstillende arbeide, og at advokatens salær var for høyt. Disiplinærutvalget kunne ikke se at det forelå klare feil eller forsømmelser i saken, eller at det var valgt noen fremgangsmåte som måtte anses som brudd på advokatetiske regler. Videre kom utvalget ut fra en samlet vurdering fram til at salæret fremsto som rimelig og nødvendig. I sin begrunnelse viste utvalget til at saken var omfattende, med en rekke møter mellom advokat og klient, omfattende saksdokumentasjon og flere forhandlingsmøter med reisetid. Det ble også lagt vekt på tvistegjenstandens verdi, og at klager var en profesjonell aktør.