ADA-2010-D130 (Disiplinærnemnden)

Innklagede advokat bisto klager i forbindelse med en yrkesskadesak. Innklagede hadde fremlagt timelister, men ikke gitt klager en fullstendig redegjørelse for hvilket salær som var avregnet. Den ufullstendige redegjørelsen førte til at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1. Nemnden fant ingen opplysninger som tilsa at advokaten hadde krav på salær utover det forsikringsselskapet hadde dekket, og innklagede var dermed ikke berettiget til å motta salær utover dette. Det ble også vurdert om det forelå manglende fremdrift i saken. Nemnden kom til at en spesialisterklæring burde vært på plass. Innklagede hadde derfor opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2, og ble for dette meddelt kritikk.
Advokaten hadde ikke overtrådt sin veiledningsplikt etter punkt 3.4.