ADA-2010-D24 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjelder manglende utlevering av dokumenter til ny advokat, manglende underrettelse om rettshjelpsforsikringer, samt salærets størrelse. Disiplinærnemnden kom til et noe annet resultat enn utvalget. Nemnden kom til at den ikke kan behandle påstanden om manglende overlevering av saksdokumenter til ny advokat, da denne rammes av Advokatforskriften § 5-3 sjette ledd. Videre fant Disiplinærnemnden at advokaten opptrådte i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.4 vedrørende plikten til å opplyse om eksisterende rettshjelpsforsikringer. Nemnden fant likevel at dette forholdet ikke har påført klager ekstra kostnader i saken, og at salæret står i rimelig sammenheng med sakens omfang og karakter. Nemnden avviste klagers krav om å få utlevert underlagsmateriale og faktureringer innklagede har gjort overfor klager de siste ti årene.