U bind V (Disiplinærnemnda 1988) s. 89

Det ble ansett å være i strid med god advokatskikk å ettergi egenandel i forbindelse med rettshjelpforsikring uten å innhente forsikringsselskapets samtykke. Som begrunnelse uttalte Disiplinærnemnda: «En advokat må på forhånd bestemme seg for hvilket krav han vil rette mot klienten. Hvilken forsikringsdekning klienten har skal prinsipielt ikke angå advokaten. Det må være en forutsetning for ordningen med rettshjelpforsikring at det er full åpenhet mellom advokaten og selskapet om salærberegningen, og en ettergivelse av egenandelen uten samtykke fra selskapet ville være uvanlig og lett føre til et misbruk av ordningen ved at kravene mot selskapene justeres opp, slik at de også inkluderer det som ellers skulle vært klientens egenandel».