U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 413

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved manglende oppfølging av oppdraget og manglende underretning til klienten om mottatte opplysninger. Salæret skulle dekkes under rettshjelpforsikring. Disiplinærutvalget hadde uttalt at advokaten på grunn av den manglende oppfølging og orientering burde frafalle egenandelen. Disiplinærnemnda uttalte at en slik reduksjon i salæret ville berøre forsikringsselskapets interesser. Det var ingen hjemmel for at disiplinærorganene grep inn i fordelingen mellom egenandel og forsikringsbeløp. Også i dette tilfelle måtte det kreves samtykke fra forsikringsselskapet før egenandelen kunne frafalles.