U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 328

Advokaten hadde frafalt kravet på egenandel uten på forhånd å ha innhentet forsikringsselskapets samtykke. I etterhånd meddelte forsikringsselskapet at man ikke hadde innvendinger mot at egenandelen var ettergitt. Disiplinærnemnda fant likevel at advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å innhente selskapets samtykke på forhånd. Uttalt at man her sto overfor et område hvor mulighetene for misbruk klart var til stede og hvor det var vesentlig å bevare tilliten til at advokatene spilte med fullstendig åpne kort. Nemnda foretok en nærmere presisering av sitt syn i forbindelse med når frafall kunne finne sted (referert i kommentaren ovenfor).