U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 473

Advokat ansett for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha informert klienten om at rettshjelpforsikringen ikke ga dekning for ilagte saksomkostninger. Uttalt at pkt. 3.4 må tillegges det innhold at det ligger innenfor advokatens oppgave å bringe på det rene hva forsikringen dekker. Det er av stor betydning for klienten å få vite den samlede økonomiske risiko i saken. Advokaten ansett for å ha ansvaret for å klarlegge dette.