1)

 Bestemmelsen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 2001. CCBE Code of Conduct har ingen tilsvarende regel. Det fremgår av den utvalgsinnstilling som lå til grunn for revisjonen i 2001 (Etikkutvalget, Innstilling s. 14), at bakgrunnen for bestemmelsen var utviklingstrekk som man i den senere tid hadde sett innen advokatbransjen og deler av næringslivet, og man anså det som viktig at kravet til advokatens uavhengighet ikke ble svekket. Det er videre presisert i innstillingen (s. 45) at bestemmelsen er i samsvar med og et utslag av Regler for god advokatskikk pkt. 2.1.2 første ledd hvor det er fastsatt at en advokat ikke må påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser kan ha innflytelse på hans frie og uavhengige stilling som advokat. Bestemmelsen bygger på og er i samsvar med retningslinjer om advokatsalær i form av aksjer og aksjeopsjoner i skriv av 23.10.2000 fra Advokatforeningen, som hovedstyret har vedtatt som veiledende for foreningens medlemmer.