2)

Det er avtaler som inngås før eller under oppdragets utførelse, som bestemmelsen regulerer. Advokaten må kunne inngå avtale om oppgjør av salær i form av aksjer eller andre eierandeler etter at oppdraget er utført, f.eks. har selskapet ikke likvide midler til å dekke advokatens salærkrav, og det avtales med selskapet og dets eiere at salærkravet skal konverteres til aksjekapital.