5)

Første punktum i bestemmelsen har en klar parallell i forbudet i Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.2 mot å inngå avtale om prosent- eller andelsbasert salær. I likhet med pkt. 3.3.2 gjelder første punktum «resultatet i saken». Dette behøver som nevnt ikke bare være utfallet av en rettstvist, men kan f.eks. være utfallet av en forhandling eller resultatet av behandlingen av en søknad som er sendt på vegne av klienten.