6)

 Annet punktum i bestemmelsen fanger opp andre tilfelle hvor det avtales salær i form av aksjer eller andre eierandeler og hvor dette vil kunne ha innflytelse på advokatens frie og uavhengige stilling. Eksempler her vil kunne være bistand i forbindelse med «due diligence», børsintroduksjon eller prospektutarbeidelse overfor potensielle investorer. I slike tilfelle hvor oppdraget innebærer at advokaten skal foreta en vurdering av forhold knyttet til selskapet og på grunnlag av vurderingen avgi en uttalelse som utad ville bli tillagt betydning, vil det kunne være vanskelig for advokaten å utøve et objektivt skjønn hvis han samtidig har eller vil få en eierinteresse i selskapet. Uansett vil advokatens tillit hos publikum og andre kunne bli skadelidende.

Ved mer rutinepreget juridisk arbeid, f.eks. i forbindelse med selskapsstiftelse og utarbeidelse av ordinære forretningsavtaler o.l., vil det som regel ikke foreligge noen risiko for at advokatens opptreden under utførelsen av oppdraget vil bli påvirket. Det kan imidlertid i enkelte tilfelle være usikkert om en slik risiko foreligger eller ikke, og vanskelige grensespørsmål kan oppstå. I ovennevnte retningslinjer anbefales det derfor at det generelt bør utvises varsomhet med å inngå avtaler om betaling av salær i form av aksjer eller andre eierandeler.

Det skal også nevnes at betaling i form av aksjer eller andre eierandeler vil kunne få betydning for advokatens fremtidige forhold til selskapet som klient og for hvilke oppdrag han vil kunne påta seg som advokat for selskapet uten å komme i konflikt med prinsippet om advokatens uavhengighet, jfr. nærmere om dette i kommentaren til pkt. 2.1.1 note 2 ovenfor.