2)

Bestemmelsen fastsetter at det ikke er tillatt å inngå avtaler om salær som utgjør en andel basert på sakens resultat eller gjenstand. Andelen kan ikke være fastsatt i prosent eller på en annen måte, jfr. avgjørelsen i ADA-2001-D3 (Disiplinærnemnden).

Begrunnelsen for forbudet har sammenheng med kravet til advokatens frie og uavhengige stilling, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 2.1.2. Får advokaten en egen økonomisk interesse i utfallet av saken, kan det påvirke hans evne til å opptre som en objektiv rådgiver for klienten. Dessuten vil faren for at advokater ikke holder seg innenfor lovens og de yrkesetiske rammer være større hvis advokaten får en personlig økonomisk interesse i utfallet av saken. Uansett vil det kunne oppstå mistanke om dette, noe som over tid vil kunne føre til svekkelse av den tillit og anseelse som advokatene har i samfunnet. Advokatkonkurranseutvalget påpeker i sin utredning at prosentbaserte salærer vil kunne virke støtende i erstatningssaker. Klienten vil som hovedregel kun bli tilkjent erstatning for det faktiske økonomiske tap som er lidt, og det vil kunne virke støtende og undergrave tilliten til advokatstanden hvis advokaten etterpå hever et salær som utgjør en vesentlig del av den erstatningen som var ment å sette klienten i samme stilling som før skaden, jfr. NOU 2002:18 side 201ADA-2017-D33 gjaldt en sak om "no cure, no pay, men advokaten skulle samtidig ha en andel på 30% av eventuell erstatningssummen som tilfalt klienten. Disiplinærnemden ga advokaten advarsel.

I sak ADA-2007-D145 (Disiplinærnemnden), som også gjaldt en prosentbasert honoraravtale uttaler disiplinærnemnden:
”I hvilken grad en annen kalkuleringsform ville ha gitt samme resultat, og om innklagede kunne ha forbeholdt seg en høyere timepris enn vanlig som kompensasjon for at han har tatt risikoen med hensyn til om erstatning ville bli tilkjent, finner Disiplinærnemnden ikke grunn til å gå nærmere inn på, men vil nøye seg med å vise til at dette måtte i så fall vært tuftet på en klar avtale med klientene. I mangel av slik klar avtale, vil Disiplinærnemnden falle tilbake på en alminnelig vurdering av om salæret er rimelig i forhold til oppdraget og det arbeid som er utført.”

Etikkutvalget har i en uttalelse  av 10. april 2003 drøftet problemstillinger knyttet til resultatavhengig salær.