4)

Avtale om prosent- eller andelsbasert salær kan finne sted i de tilfeller hvor det er hjemmel for dette i lov eller forskrift. Slike bestemmelser har man i forbindelse med eiendomsmegling og inkasso, samt innenfor forretningsførsel og finansieringsvirksomhet.

Etter reglene som gjaldt før 1991 kunne man også avtale prosentbasert salær hvis dette fulgte av sedvanemessige regler. Denne adgangen ble avskaffet i 1991, slik at det nå bare kan gjøres unntak fra forbudet der hvor lov eller offentlig forskrift gir anledning til det.