ADA-2001-D3 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk å avtale en bonus på kr 10.000,- for godt resultat i et skifteoppgjør; dette på tross av at forslaget kom fra klienten for å initiere bedre arbeid i saken. Uttalt at en advokat har et selvstendig ansvar for å følge de advokatetiske regler. Det kunne ikke tillegges betydning at salæret var kalt bonus. Det sentrale var formålet med regelen i pkt. 3.3.2, og det fremgikk av saksdokumentene at bonusen skulle stå i forhold til hvilket resultat advokaten oppnådde.