ADA-2000-116 (Oslo krets)

Advokaten hadde fakturert klienten for utført arbeid med kr 64.680,-, som var blitt betalt. I tillegg fremsatte advokaten krav om forskuddsbetaling på kr 100.000,- til dekning av resterende salær og omkostninger inntil ferdig behandling av saken i første instans. Kort tid deretter ble det dessuten krevd innbetalt ytterligere kr 20.000,- i forskudd under henvisning til at retten hadde pålagt utarbeidelse av faktisk utdrag. Kravet om innbetaling av forskudd kom meget brått på klienten og med et uventet høyt beløp. Disiplinærutvalget var i tvil om forskuddsbeløpet representerte et rimelig salær, men fant det ikke nødvendig å ta stilling til dette da det måtte konstateres at advokaten i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.5 ikke hadde gitt klienten noe forvarsel om hvilket nivå for omkostninger det kunne bli tale om. Utvalget uttalte at i den foreliggende situasjon burde advokaten ha utvist større smidighet, ved bl.a. å varsle bedre og f.eks. nøye seg med flere delbetalinger og lengre frister. Advokatens opptreden var ikke i samsvar med reglene om rett til forskuddsbetaling, da denne regelen må suppleres med andre prinsipper, herunder Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 annet ledd og pkt. 1.3. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.6.)