Klientinformasjon

1)Klienten har krav2) på å få opplyst3) hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret4) skal stå i rimelig forhold5) til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.