2)

Første punktum i bestemmelsen representerer en nyskapning i forhold til tidligere regler. Før 1991 var det ingen regel som medførte plikt for advokaten til å orientere klienten om hvordan han hadde beregnet sitt salær. Hvis advokaten ikke var villig til å gi en slik orientering, var klienten tvunget til å klage salærfastsettelsen inn for disiplinærmyndighetene hvis han ønsket å få nærmere klarhet i hvorledes salæret var beregnet.