2)

Etter første punktum har klienten krav på å få vite hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Det forutsetter at advokaten redegjør for hvilket arbeid som er utført og omfanget av dette. I praksis skjer dette vanligvis ved å spesifisere arbeidet og angi medgått tid. Ofte oppgis antall timer og timesats. I mer omfattende eller sammensatte oppdrag bør oppgave over timeantallet i rimelig grad spesifiseres med henvisning til de enkelte delene av det utførte arbeidet. I den grad andre momenter er tillagt vekt, jf. nedenfor, må det også redegjøres for dette. Formålet med bestemmelsen i første punktum er å gjøre det mulig for klienten å kontrollere regningen.

I saker hvor det er gitt fritt rettsråd, fri sakførsel og i straffesaker baseres avregningen som hovedregel på medgått antall timer og den offentlige fastsatte timesats. I noen sakstyper opereres det med stykkpris.

Det er også andre regelsett som krever at advokaten opplyser om salærberegningen.

Markedsføringsloven gjelder også for advokater, og regulerer kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende. Etter lovens § 10 første ledd skal den som i næringsvirksomhet selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere, så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene. Med hjemmel i § 10 andre ledd er prisopplysningsforskriften gitt, som nærmere regulerer plikten etter første ledd.

Prisopplysningsforskriftens virkeområde er begrenset til å gjelde salg av varer og tjenester til forbrukere. Etter § 10 skal den næringsdrivende opplyse om prisene for de tjenester som tilbys. Hvis det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på en tjeneste, skal den næringsdrivende i stedet informere om hvordan prisen for den enkelte tjeneste blir beregnet, jf. § 10 fjerde ledd. Tjenesteyteren skal blant annet oppgi prisen for den måleenheten som brukes som beregningsgrunnlag. Prisinformasjonen skal gis ved oppslag eller ved at prisliste er utlagt, slik at informasjonen er lett synlig for kunden. Oppdatert prisliste skal også komme frem av eventuell hjemmeside, jf. § 11. Den næringsdrivende skal informere om sine betalingsbetingelser før det inngås avtale med forbruker.

Prisopplysningsforskriften § 12 bestemmer at den næringsdrivende, før avtale inngås, skal gi skriftlig pristilbud, dersom forbrukeren ber om det. Den næringsdrivende skal gi forbrukeren spesifisert regning når tjenesten er utført, jf. §13.

Konkurransetilsynet har i samarbeid med Advokatforeningen fastsatt at foreningens medlemmer skal oppfylle forskriften ved at klienter som er forbrukere får tilgang til informasjon om timeprisene som følges, og priser på en del enkle oppdrag.

For næringslivsklienter og andre klienter som ikke anses som forbrukere, gjelder ikke prisopplysningsforskriften. Her har advokaten ingen plikt til på forhånd å redegjøre for timepris og hvordan salæret vil bli beregnet. I praksis vil dette likevel ofte skje fordi advokaten anser det som fornuftig eller fordi klienten ber om det.

Prisopplysningsforskriften § 3  fastsetter at prisene som oppgis skal, overfor forbrukere, inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter. Oppstår det tvil om slike avgifter er inkludert eller ikke, må tvilen gå ut over advokaten som den profesjonelle part. Det samme må gjelde når advokaten gir et prisestimat. Eventuell uklarhet om prisestimatet omfatter merverdiavgift eller ikke, må gå ut over advokaten, jf. ADA-2003-D28 (Disiplinærnemnden).

Overfor næringslivsklienter vil vurderingen kunne bli en annen. I forretningslivet er det vanlig at priser oppgis eksklusive merverdiavgift, og det kan her ikke gjelde en presumsjon for at merverdiavgift er inkludert.

I november 2004 vedtok Advokatforeningens representantskap at foreningens medlemmer skal pålegges å gi skriftlig oppdragsbekreftelse til sine klienter, hvor det opplyses om hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert. Foreningen har gitt en orientering om oppdragsbekreftelse og utarbeidet maler for slike bekreftelser. Pålegget trådte i kraft 1. august 2005.

Advokatforeningen anbefaler sine medlemmer, så snart man har grunnlag for det, å anslå en totalpris på oppdraget med forbehold om revurdering dersom arbeidet blir mer omfattende enn forutsatt. Dersom det oppstår en situasjon som gir grunn til å revurdere anslaget, må advokaten snarest informere klienten om dette, jf. også orienteringsplikten som advokaten har etter Regler for god advokatskikk punkt 3.1.5. Det er mange eksempler på at disiplinærorganene har nedsatt salæret begrunnet i manglende orientering om kostnadsutviklingen, herunder at advokaten ikke har forhåndsvarslet klienten om at et prisanslag vil sprekke, se nemndssakene inntatt i ADA-2003-D8, ADA-2013-D62, ADA-2014-D26, ADA-2015-D4, ADA-2019-D115 og ADA-2021-D13835.