ADA-1998-45 (Oslo krets)

Uttalt at det ikke er noen regel at advokaten i forhold til klienten er bundet av rettens omkostningsavgjørelse. Imidlertid var det i dette tilfellet inngått avtale om at motparten skulle dekke utgiftene til juridisk bistand. Retten fastsatte saksomkostningene med det for øyet, og advokaten kunne ikke kreve differansen mellom det fastsatte beløp og hans krav etter omkostningsoppgaven.