ADA-1998-D60 (Disiplinærnemnden)

Advokatens salærkrav var kr 300.000,-. Som forklaring på kravet hadde advokaten fremlagt en oversikt over hvilke saker eller oppdrag han hadde hatt for klienten. Oversikten inneholdt ingen timeliste eller beskrivelse for øvrig om fordelingen av det anførte timeforbruk på i alt 250 timer. Advokaten opplyste at det hadde vært et utall av avgjørelser og prosesskriv som gjorde det vanskelig å holde oversikten. Disiplinærnemnden uttalte at en så unøyaktig oversikt over advokatens arbeid gjorde det umulig for klienten å vurdere salærets berettigelse og representerte et brudd på pkt. 3.3.1. Advokaten hadde ikke dokumentert en arbeidsinnsats som kunne forsvare salærkravet. Uttalt at manglende eller ufullstendig redegjørelse for utført arbeid og nødvendigheten av dette måtte gå utover advokaten. Tilsvarende måtte gjelde for påståtte utlegg og omkostninger som advokaten ikke kunne dokumentere. Advokatens salær inklusive utlegg ble satt til kr 120.000,-. Innklagede hadde også opptrådt i strid med pkt. 3.1.5 ved ikke å orientere klienten om salærets utvikling.