ADA-1999-D83 (Disiplinærnemnden)

Domstolen hadde redusert salæret oppgitt i omkostningsoppgaven fra kr 24.000,- til kr 19.000,-. Disiplinærutvalget anså seg bundet av dette selv om det i sin vurdering kom til at det ikke kunne ses at det hadde medgått mer tid enn nødvendig. Disiplinærnemnden kom til et annet resultat og uttalte: «Disiplinærnemnden er av den oppfatning at en advokat overfor sin klient ikke er bundet av domstolenes reduksjon i forhold til den innleverte omkostningsoppgave. Disiplinærnemnden må derfor på eget grunnlag vurdere om det salær som innklagede har beregnet seg i henhold til omkostningsoppgaven til herredsretten, står i rimelig forhold til oppdraget og utført arbeid». Etter vurdering kom Disiplinærnemnden til at salæret på kr 24.000,- var rimelig og nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av oppdraget.