ADA-2001-D98 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å gi redegjørelse om fremdrift og tidsforbruk. Disiplinærnemnden påpekte at advokaten ikke hadde innhentet bekreftelse fra klienten vedrørende oppdragenes form og utstrekning, og uttalte følgende: «Selv om en oppdragsavtale vil skape klarhet for hva som er avtalt mellom partene, er det intet krav om at dette skal gjøres. Ved tvist mellom klient og advokat om oppdragets utstrekning og form, vil imidlertid advokaten i mangel av slik avtale måtte bære risikoen for arbeid som faller utenfor en gitt ramme.» Salæret ble redusert fra kr 40.500,- til kr 30.000,-.