ADA-2002-D101 (Disiplinærnemnden)

Advokaten sendte sin siste faktura i saken i mars 2001. Etter diverse purringer fikk klienten først ved brev av 5. september svar på spørsmål om hvorledes salæret var beregnet. Disiplinærnemnden la til grunn at advokatens sendrektige redegjørelse for beregningen av salæret var å anse som brudd på pkt. 3.3.1 første punktum. Advokaten var ikke i stand til å spesifisere sitt arbeid, og det var umulig å kontrollere advokatens tidsforbruk og betydningen av det utførte arbeidet. Advokaten hadde også gitt forskjellige forklaringer på hvordan salæret var beregnet og hvor mange timer som var brukt. Uttalt at disse forhold må tillegges vesentlig betydning ved den skjønnsmessige vurdering av hva som antas å være rimelig salær i forhold til oppdraget og det arbeid som var utført. Det er advokaten som bærer risikoen for at det kan redegjøres for hvordan salæret er beregnet og at dette gjøres på en slik måte at andre har mulighet til å kontrollere salærberegningen. Etter en samlet skjønnsmessig vurdering ble salæret redusert.