ADA-2003-D106 (Disiplinærnemnden)

Etter en samlet skjønnsmessig vurdering av arbeidets omfang, oppdragets art og omstendighetene for øvrig ble salæret på kr 18.693,- inkl. mva. redusert til kr 8.680,-. Saken gjaldt vurdering av klientens rettsstilling i forhold til en konkurrents parallellimport. Allerede på det første møtet med klienten gjorde advokaten rede for at parallellimporten ikke kunne stoppes, men at han skulle foreta en noe nærmere undersøkelse for å kontrollere at hans standpunkt var riktig. Timelistene viste at det ble foretatt omfattende undersøkelser av EU-retten av to advokater. Nemnden uttalte at timeantallet syntes høyt da advokaten kun skulle foreta en kontroll av det standpunkt han hadde gitt uttrykk for under møtet og at det burde ha vært klarert med klienten på forhånd at det etterarbeid som skulle gjøres, ville medføre et ganske høyt salærkrav.