ADA-2005-D93 (Disiplinærnemnden)

Innklagede advokat hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk ved å motregne sitt salær i innestående på klientkonto uten avregning, og ved ikke å ha overført midlene på klientkontoen til klager. Disiplinærnemnden fant også brudd på Regler for god advokatskikk pkt 3.3.1, da advokaten ikke hadde redegjort for salærberegningen. Klagefristen ble utvidet da det ble funnet å foreligge særlige grunner. Advokaten ble ilagt forsterket reaksjon på grunnlag av tidligere avgjørelser.