ADA-2007-63 (Oslo krets)

Utvalget fant at klagen tiltross for at den oversteg 6-månedersfristen, bare var noen få dager over fristen, og tok klagen til behandling. Advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å undersøke om utgiftene til rettsoppnevnt sakkyndig kunne dekkes under klientens rettshjelpsforsikring. Timesatsen kunne synes høy, men tatt i betraktning at advokaten hadde gjort en del etterarbeid uten å fakturere dette, fant utvalget ingen anledning til å sette ned salæret. Oppdragsbekreftelsen oppga ikke advokatens timestats, men var ufyllende. Unnlatelse av å gi oppdragsbekreftelse er i seg selv ikke brudd på Regler for god advokatskikk, men et pålegg fra Advokatforeningen. Advokaten trakk seg som prosessfullmektig for klager og begrunnet i meddelelse til retten dette med at bevissituasjonen etter advokatens vurdering tilsa at klager ville tape saken. Disiplinærutvalget fant at dette var i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1. 2 om at advokaten innenfor lovens ramme og etter beste evne plikter å ivareta sine klienters interesser. Uttalt at det ikke var i klientens interesse at advokaten tilkjennega sitt syn på bevisene ettersom det lett kunne oppfattes som lite lojalt og egnet til å svekke saken.