ADA-2007-87 (Oslo krets)

Uttalt at det må kunne forventes at en advokat bidrar med opplysninger om salær og salærberegning, som er av vesentlig betydning for bobehandlingen etter en konkurs. Advokaten ble funnet å ha tilbakeholdt opplysninger, og således overtrådt Regler for god advokatskikk pkt 3.3.1. Advokaten var sendrektig med å besvare klagers rettmessige spørsmål om fremleggelse av dokumentasjon for avregning. Advokaten skapte dermed uklarhet om grunnlaget for de foretatte avregninger og ble således funnet å ha opptrådt i strid med saklighetskravet i pkt 1.3 i Regler for god advokatskikk.