ADA-2010-55 (Disiplinærutvalget for Oslo Krets)

Klager engasjerte advokaten i forbindelse med en sak om mangel ved bolig. Utvalget la til grunn at klager ved oppdragsbekreftelsen var kjent med advokatens timesatser mv. Advokaten var ikke kjent med klagers økonomiske stilling, og hans opplysningsplikt var ikke misligholdt. Utvalget fant derimot at kostnadene utgjorde et uforholdsmessig beløp, og at advokaten derfor burde orientert klager da det ble klart at kostnadene ville overstige det først antatte beløpet. Utvalget kom etter dette til at Regler for god advokatskikk punkt 3.1.5 var overtrådt. Ved vurderingen av salærets størrelse kom utvalget til at saken ikke var spesielt omfattende eller komplisert, og at salæret ikke stod i rimelig forholdt til oppdraget og det arbeid som var utført. Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 var derfor overtrådt.