ADA-2010-9 (Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser)

Innklagede bisto klager med forskjellige saker tilknyttet klagers kjøp av aksjer i et selskap. Klager anførte at det var skjedd en feil ved en av avtalene og at innklagede derfor hadde brutt en rekke av de advokatetiske regler. Klager ønsket derfor ikke å betale salær for det utførte arbeidet. Utvalget behandlet først spørsmålet om advokatens habilitet. Advokaten hadde gitt klager en fremstilling av sine posisjoner til de ulike parter. Dette godtok klager. Utvalget kom til at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med regelverket. Det ble senere tatt ut en stevning, der innklagede ved en forliksavtale fikk fremforhandlet en god avtale. Utvalget kom da til at innklagede hadde ivaretatt sin klients interesser. Innklagede hadde sendt oppdragsbekreftelser og timelister med timepris, medgått tid og arbeidsoperasjoner. Utvalget kom derfor til at salæret stod i rimelig forhold til oppdraget. Advokaten ble etter dette å frifinne på alle klagepunktene.