ADA-2010-D101 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto klager i forbindelse med en tvist knyttet til opparbeidelse av snuplass for bil. Både utvalget og nemnden kom til at advokaten ikke handlet i strid med Regler for god advokatskikk. Disiplinærnemnden bemerket at den kun i begrenset grad kan ta stilling til og overprøve den faglige kvaliteten av advokaters arbeid. Disiplinærnemnden kunne ikke se at det utgjorde brudd på punkt 3.1.6 at advokaten trakk seg fra oppdraget etter at klager sendte inn klage på advokaten til Advokatforeningen. Videre bemerket nemnden at advokater har rett på salær for utført arbeid før rettmessig fratredelse. Således konkluderte nemnden med at salæret sto i rimelig forhold til oppdraget og det arbeid som var utført av advokaten.