ADA-2010-D122 (Disiplinærnemnden)

Klager engasjerte innklagede i forbindelse med en erstatningssak. Innklagede fikk delvis dekket sitt salær av forskjellige forsikringsselskaper, klager og det offentlige. Faktum ble ikke klargjort på en betryggende måte, og salærkravet til innklagede var lite oversiktlig. Nemnden fant at den manglede ryddigheten i seg selv utgjorde et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og 3.3.1.