ADA-2010-D18 (Disiplinærnemnden)

Klagen gikk for det første ut på innklagedes utførelse av oppdraget som testamentsfullbyrder for dødsboet etter klagernes mor. For det andre gjaldt klagen advokatens manglende vilje til å etterkomme klagernes ønske om skifte av testamentsfullbyrder. Til slutt gjaldt klagen salærets størrelse. Disiplinærnemnden kom til at advokaten hadde handlet i strid med reglene om advokaters taushets- og fortrolighetsplikt i punkt 2.3.2 jfr. punkt 2.3.1. Videre fant nemnden at advokaten hadde handlet i strid med punkt 1.3 ved å la være å føye seg etter klagernes tilbakekall av fullmakten på tross av gjentatte purringer fra klagerne. Nemnden fant også brudd på punkt 1.3 om saklig og korrekt opptreden ved at advokaten hadde fremsatt personlige karakteristikker av klagerne som ikke var nødvendig for hennes oppdrag. Når det gjaldt punkt 5.3 om direkte henvendelse til motparten, konkluderte nemnden med at advokaten også her hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk. Nemnden satt ned salæret til den nytteverdien bobehandlingen hadde hatt av advokatens arbeid, og tilkjente klagerne et skjønnsomt beløp for saksomkostninger for Disiplinærnemnden.