ADA-2010-D184 (Disiplinærnemnden)

Innklagede advokat bisto klager i forbindelse med en klage til Erstatningsklagenemnda for voldsofre. Klager og innklagde var etter endt oppdrag uenige om hva som var avtalt og hvorvidt klager skulle faktureres for arbeidet. Uklarheter på disse punktene måtte etter disiplinnærnemndens syn bæres av advokaten. Da innklagede på forhånd ikke hadde forsikret seg om at klager var inneforstått med at han kunne måtte betale salæret selv, kom disiplinærnemnda frem til at innklagede hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1. I lys av konklusjonen kom nemnden til at innklagede ikke hadde krav på salær for sin bistand i saken.