ADA-2010-D77 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjelder advokatens rådgivning, forberedelse av klagers sak, advokatens sykdom og overtakelse av saken av hans fullmektig, samt fullmektigens kompetanse og opptreden i forbindelse med hovedforhandling. Som utvalget fant nemnden at advokaten og hans fullmektig ikke har handlet i strid med Regler for god advokatskikk. Disiplinærnemnden bemerket at for å anse en advokats faglige utførelse av et oppdrag for å stride mot Regler for god advokatskikk, må det foreligge klare feil eller forsømmelser fra advokatens side. Disiplinærnemnden fant her at det ikke var noe som tydet på at advokaten eller hans fullmektig hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk, og salæret ble funnet å være rimelig sett ut i fra sakens omfang og karakter. Når salæret var blitt noe høyt, bemerket nemnden at dette til dels skyldtes klager selv.