ADA-2011-17 (Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser)

Salærkravet ble etter en skjønnsmessig vurdering ikke ansett som urimelig. Det ble ved vurderingen lagt vekt på antall timer og kvaliteten av advokatens arbeid. Det ble reist spørsmål om advokaten hadde gitt klager villedende opplysninger angående salærets størrelse. Utvalget kom under tvil til at opplysningene som var gitt ikke medførte at salærkravet ble redusert.