ADA-2013-D142 (Disiplinærnemnden)

Advokaten meddelt irettesettelse for å ha overtrådt Regler for god advokatskikk punkt 1.3, 3.1.2 og 3.3.1. Innklagede hadde hverken i forbindelse med klagebehandlingen i disiplinærutvalget, eller for Disiplinærnemnda fremlagt uttømmende oversikt over hvordan midler innbetalt fra motparten er disponert. Nemnden kom til at den ikke hadde hjemmel til å pålegge innklagede å sette opp slik oppgjørsoppstilling. Manglende oppfølging kunne utløse ny klage og innberetning til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.