ADA-2017-D35 (Disiplinærnemnden)

Advokaten engasjert for å bistå klager i en erstatningssak. Klagen gjaldt mangelfull informasjon om beregningen av salæret og salærets størrelse. Etter advokatens anke til nemnden ble reaksjonen for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 skjerpet til irettesettelse idet det ble ansett som et grovt brudd å ikke etterkomme klagers anmodning om å få fremlagt beregningsgrunnlaget for salæret på en måte som gjorde det mulig å kontrollere salærets størrelse. For nemnden ble alle fakturaer og timelister fremlagt og disse ble lagt til grunn. Bevistvil ved mangelfulle og manglende timelister må gå utoer advokaten. Nemden påla tilbakebetaling av kr 40.000.