U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 32

Reduksjon av salær. Uttalt at en vurdering av kvaliteten på utført arbeid normalt ligger utenfor det disiplinærorganene befatter seg med. Selv om disiplinærorganene er svært forsiktige med å gå inn på en kvalitetsvurdering av advokatens arbeid i relasjon til Regler for god advokatskikk, skal slike forhold tillegges vekt når det gjelder vurderingen av det salær advokaten har beregnet seg. Når det gjelder salærets størrelse, har disiplinærorganene full prøvelsesrett.