U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 46

I strid med god advokatskikk ikke å ha gitt fyllestgjørende avregninger og svar på hvordan salæret var beregnet. Salæret lå innenfor vanlige normer