U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 363

Advokaten hadde ikke rett til å kreve tilleggssalær utover tilkjente saksomkostninger i en skjønnssak, jfr. skjønnsprosessloven § 54. Dette gjaldt også dekning av utgifter til kjæremål over omkostningsavgjørelsen. Uttalt at partene må gjøres uttrykkelig oppmerksom på at en del av det arbeid som utføres, vil kunne medføre salær ut over det som dekkes av eksproprianten. Det var ikke tilstrekkelig at dette var meddelt grunneierens tillitsmann da denne normalt ikke vil ha fullmakt til å binde sine medsaksøkte til å betale utgifter som advokaten ikke får dekket ved skjønnet.