U bind VII (Oslo krets 1996) s. 664

Uttalt at det ikke strider mot god advokatskikk å kreve differansen mellom omkostningsoppgaven og rettens omkostningsavgjørelse forutsatt at salærkravet er rimelig. I dette tilfelle var disiplinærutvalget enig med retten, og salæret ble redusert til det beløp som var fastsatt som tilkjente saksomkostninger av retten. Uttalt at det må være advokatens oppgave å begrense arbeidet til det som synes nødvendig ut fra sakens omfang og kompleksitet.