2)

Punkt 1.4 retter seg mot advokatens rådgivning i det konkrete oppdraget. Kjernen i forpliktelsen er at advokaten må inkludere menneskerettighetsperspektivet i sin rådgivning til klient, såfremt klientens virksomhet vil eller kan aktualisere menneskerettslige spørsmål. Bestemmelsen inneholder en aktsomhetsplikt som primært består i en plikt for advokaten til å rådgi og bevisstgjøre klienten om aktuelle menneskerettslige problemstillinger.

Presiseringen i punkt 1.4 annet punktum, om at bestemmelsen gjelder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, medfører en avgrensning av bestemmelsens rekkevidde, se nedenfor i note 6). Bestemmelsen retter seg mot advokatens rådgivning overfor klienter som driver næringsvirksomhet, herunder de retningslinjer som også gjelder for offentlige myndigheter etter FNs veiledende prinsipper.