4)

Bestemmelsens formulering «krenkelse av noens menneskerettigheter» må leses på bakgrunn av den aktsomhetsplikten advokater har etter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Denne aktsomhetsplikten består først og fremst i at advokaten skal bevisstgjøre og veilede sin klient om aktuelle menneskerettslige problemstillinger som kan tenkes å oppstå i den konkrete saken rådgivningen omfatter. I de tilfeller hvor det kan være tale om grove eller systematiske brudd på grunnleggende menneskerettslige bestemmelser, så skjerpes terskelen til aktsomhet. Vurderingstemaet er altså om advokaten har gjort en tilstrekkelig aktsom vurdering. Terskelen for å konstatere brudd på den etiske regelen vil være høy.